Podujatia

XV. medzinárodné sympózium

„Budovanie spravodajských služieb po rozdelení ČSFR“

Bratislava, 11. septembra 2023

(Prezentácie sú v programe ako link pod názvom témy)

V pondelok 11. septembra 2023 sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Paneurópskej vysokej školy XV. medzinárodné spravodajské sympózium na tému "Budovanie spravodajských služieb po rozdelení ČSFR". V nadväznosti na 30. výročie rozdelenia ČSFR a vzniku samostatných republík  sympózium poskytlo priestor predovšetkým lektorom s osobnou skúsenosťou s delením ČSFR ako aj s vytváraním nových spravodajských služieb v oboch republikách.

Program (aktualizovaný 11.9.2023):

08:30 - 08:50 - Prezentácia účastníkov

09:00 - Úvodné privítanie - predseda ABSD - Jaroslav Gofjár

09:10 - 09:30 - Príhovory VIP hostí

   - minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský

   - námestník riaditeľa poverený riadením SIS Tomáš Rulíšek 

09:30 - 10:30 - Referáty lektorov - moderuje Milan Žitný

Jiří RŮŽEK - Osobní vzpomínky a komentář k rozdělení zpravodajských služeb + Imrich VAVÁČEK - koreferát  

Vladimír MITRO - Základné kamene budovania SIS: Zložité historické dedičstvo, turbulentná súčasnosť

10:30 - 10:45 - Prestávka a občerstvenie

10:45 - 13:00 - Referáty lektorov - moderuje Milan Žitný

Miloslav PÚČIK (bez osobnej účasti) - Československá vojenská rozviedka 1918-1989 

Jan DUCHEK (bez osobnej účasti) - Vojenské obranné zpravodajství mezi léty 1990-1993 (Vytváření předpokladů) 

Ján SOVJAK - Delenie ZS/GŠ ČSA a počiatky budovania VSS OS SR

Peter MOJTEK (Miroslav SOKOL) - Aspekty delimitácie VOS FMO z pohľadu teritoriálnych úradov VOS na Slovensku

Jan SCHNEIDER (bez osobnej účasti) - Vliv reorganizací na činnost zpravodajských služeb

Juraj KULIK - 10 rokov činnosti Národného bezpečnostného analytického centra (2013-2023)

13:00 - 13:30 - Diskusia 

13:30 - Záver sympózia - predseda ABSD - Jaroslav Gofjár

13:35 - 14:30 - Recepcia 

Ďalšie príspevky a iné zdroje informácií (bez účasti na sympóziu):

František STAVNÝ - Vznik Vojenskej spravodajskej služby na Slovensku
(príspevok prvého riaditeľa VSS bol pôvodne zverejnený v periodiku Spravodajca Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici č. 2/2023 s. 24)

Jan DUCHEK - Zpravodajské služby při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky (Vojenské rozhledy 2005-1)

Juraj KULIK - 25 rokov Slovenskej informačnej služby v bezpečnostnom systéme SR (článok publikovaný v zborníku príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky aplikácie kriminálneho spravodajstva v kontexte nových trendov v Európskej únii. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018)

Ladislav POKORNÝ - Vývoj systému zpravodajských služeb České republiky a právní úpravy jejich postavení a činnosti po roce 1989

Ladislav POKORNÝ - Současný systém zpravodajských služeb České republiky